Sukanya Klinubon

Author's details

Name: Sukanya Klinubon
Date registered: เมษายน 18, 2019

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — กันยายน 6, 2019
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ๔ สี, โล่รางวัล, จัดทำใบประกาศเกียรติคุณและ แฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน ๓ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — สิงหาคม 29, 2019
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาพุ่มพนมมาลา จำนวน ๑๘ อัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — สิงหาคม 19, 2019
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — กรกฎาคม 31, 2019
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์น้ำอลูมิเนียม จำนวน ๔ ใบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — กรกฎาคม 31, 2019

Author's posts listings

ก.ย. 06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ๔ สี, โล่รางวัล, จัดทำใบประกาศเกียรติคุณและ แฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน ๓ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาพุ่มพนมมาลา จำนวน ๑๘ อัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์น้ำอลูมิเนียม จำนวน ๔ ใบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง จำนวน ๕๐๐ กระสอบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

Fetch more items