Sukanya Klinubon

Author's details

Name: Sukanya Klinubon
Date registered: เมษายน 18, 2019

Latest posts

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมบานประตูกระจก จำนวน ๑๔ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — กุมภาพันธ์ 15, 2019
  2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — กุมภาพันธ์ 8, 2019
  3. ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง — กุมภาพันธ์ 4, 2019

Author's posts listings