Category Archive: Slider_Web_SD

สำหรับใส่งานใหญ่ของกองฯ

ก.ย. 10

ตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2562

Share

Continue reading »

มิ.ย. 21

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา

Share

มิ.ย. 21

นโบาย มาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

Share

มิ.ย. 18

วิชานวัตกรรมเพื่อชุมชน

Share

พ.ค. 01

รับสมัคร และรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ธ.ค. 11

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

Share

ต.ค. 17

ประกาศเกณฑ์การพิจารณากิจกรรมและ ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อประกอบการกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ก.ค. 02

โครงการกระป๋องออนไลน์

Share

มิ.ย. 29

วิธีการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา Student Activity Transcript

Share

พ.ค. 07

ประกาศ การกระทำความผิดวินัยร้ายแรงของนักศึกษา พ.ศ.2561

Share

Fetch more items