Category Archive: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ธ.ค. 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบลงนามถวายพระพร จำนวน ๖,๐๐๐ แผ่น

Share

พ.ย. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล, ใบประกาศเกียรติคุณและแฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน ๒ รายการ

Share

ก.ย. 06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ๔ สี, โล่รางวัล, จัดทำใบประกาศเกียรติคุณและ แฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน ๓ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาพุ่มพนมมาลา จำนวน ๑๘ อัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคูลเลอร์น้ำอลูมิเนียม จำนวน ๔ ใบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๓ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๙ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง จำนวน ๕๐๐ กระสอบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

Fetch more items