พ.ค. 27

การประชุมเพื่อจัดทำแผนเแพาะด้านพัฒนานักศึกษา

Read the rest of this entry »

พ.ค. 26

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายมนตรี  ใจสีงาม

พ.ค. 22

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

พ.ค. 22

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1และลักษณะที่ 2 ครั้งที่ 2

  Read the rest of this entry »

พ.ค. 18

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

พ.ค. 18

การผ่อนผันการรับราชการทางทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ(จับได้ใบแดง)

Read the rest of this entry »

พ.ค. 13

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

พ.ค. 08

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1และลักษณะที่ 2 ครั้งที่ 1

Read the rest of this entry »

พ.ค. 07

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

Read the rest of this entry »

พ.ค. 05

ประกาศเรื่องตรวจสอบแบบคำขอกู้ยืมและเอกสารแนบ ภาคเรียนที่ 1/2563 (เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยกู้ยืมและรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

Read the rest of this entry »

Fetch more items