«

»

มิ.ย. 12

โครงการสัมมนาผู้บริหารบุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา 56

ชื่อโครงการ สัมมนาผู้บริหารบุคลากรด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา

ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 16-17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556