«

»

มิ.ย. 12

โครงการ อบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลัยฯ

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาเพื่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในมหาวิทยาลัยฯ
ณ สีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ระหว่างวันที่ 21-22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556