«

»

พ.ย.
11

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖


ประกาศ

เรื่อง การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศแจ้งให้นักศึกษาที่มีอายุ ครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ (ผู้ที่เกิด พ.ศ. ๒๕๓๖ และไม่สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ) ดำเนินการส่งเรื่องเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ซึ่งจะทำการตรวจเลือก ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร กองประจำการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทันต่อการจัดทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อขออนุมัติผ่อนผันฯ ขอให้นักศึกษาที่ยัง ไม่มา ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวรีบดำเนินการจัดส่งเอกสารให้เสร็จสิ้น โดยกำหนดให้ส่งเอกสารประกอบการขอผ่อนผันฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา ชั้น ๔ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

(๑) สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (ส.ด. ๓๕) จำนวน ๒ ฉบับ

(๒) สำเนาทะเบียนทหารกองเกิน ( ส.ด. ๙ ) จำนวน ๒ ฉบับ

(๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๒ ฉบับ

(๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๒ ฉบับ

(๕) หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๑ ฉบับ

(ซึ่งรับรองโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดต่อขอรับได้ที่
One Stop Service อาคารสวท.ชั้น ๑ ให้นักศึกษานำรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วมายื่น ๑ ใบ)

(๖) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ถ้ามี ( กรณีเปลี่ยนชื่อ-หรือสกุล) จำนวน ๒ ฉบับ

(๗) สำเนาเอกสารการย้ายภูมิลำเนาทหาร (ส.ด.๑๐) ถ้ามี จำนวน ๒ ฉบับ

หมายเหตุ

- นักศึกษาที่มาติดต่อยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ให้แต่งกายในชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย

- นักศึกษาที่ไม่ได้ยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ภายในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าสละสิทธิการขอผ่อนผันฯ หากนักศึกษาจับได้สลากแดงและถูกตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ จะไม่มีสิทธิในการขอผ่อนผันเพื่อลาศึกษาต่อทุกกรณี และต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการทันที

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

2 comments

 1. ผกามาศ เขียวภักดี says:

  ขอสอบถามค่ะ กรณี น้องชายดิฉัน ผ่อนผันเพราะศึกษาอยู่ ณ ปี 2556 เรียนจบ จะต้องคัดเลือกทหาร วันที่ 4 เดือนเมษายน ถึ และพอดีมีเหตุสุดวิสัยคือ กำหนดรับปริญาบัติ กับสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 56
  แต่พระองค์ท่านทรงพระประชวน จึงต้องเลื่อนหมายกำหนดการรับปริญญาบัติ เป็นวันที่ 4 เมษายน 57 ตรงกันพอดี อย่างนี้ พอจะมีหนทางไหนบ้างค่ะที่จะขอเลื่อนการคัดเลือก หรือต้องขอไปคัดพร้อมกับที่อื่นได้บ้างรึเปล่า รบกวนตอบด้วยค่ะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  ผกามาศ

 2. เกษม พวงเพชร says:

  ต้องทำเรื่องผ่อนผันทุกปีเลยไหมครับ ผมเคยผ่อนผันไปแล้ว 1 ครั้ง

Comments have been disabled.