«

»

ธ.ค. 23

นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาและมีความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาและมีความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในหลักสูตรไม่สูงกว่าปริญญาตรี

3. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับปริญญาตรีมาก่อน และไม่ศึกษาเป็นปริญญาใบที่ 2

เอกสารประกอบการขอรับทุน

1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนฯ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนา)

3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (พร้อมรับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา)

ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา

และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายไพรัช เถื่อนประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 3677

มือถือ 08 7077 2720