«

»

ก.ย. 26

นักศึกษากองทุน กยศ. และกรอ. รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2560 คืน(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5)

แจ้งนักศึกษากองทุน กยศ. และกรอ.

รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2560 คืน

(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 5)

ในวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560

ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท.

ช่วงเช้า 08.30 – 11.30 น.

ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วให้นักศึกษาจำลำดับมาด้วย

ลำดับกองทุน กยศ.                     ลำดับกองทุน กรอ.

หมายเหตุ  ใบเสร็จรับเงินทางมหาวิทยาลัยได้อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาจัดทำระบบ

                    เอกสารอิเล็คทรอนิกส์ นักศึกษาสามารถปริ้นเองได้ในระบบของทะเบียนนักศึกษา

                    (ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการลงโปรแกรม PDF )

เอกสารสามารถปริ้นได้ครั้งเดียวเท่านั้น