«

»

ต.ค. 05

กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2560

ประกาศกองทุน กรอ.

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2560

ให้มาส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินตามกำหนดการดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ดูประกาศรายชื่อ

**ขอให้นักศึกษามาดำเนินการตามระยะเวลาทางมหาวิทยาลัยจะขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนให้

(โดยที่นักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่าย)

เอกสารที่ต้องนำมาส่งมีดังนี้

  1. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

  2. ใบบันทึกแบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านระบบ e-studentloan

      (เมื่อบันทึกเสร็จแล้วนักศึกษาสามารถเข้าไปบันทึกเอกสารตามข้อ 3 ได้ทันที)

  1. ใบบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผ่านระบบ e-studentloan ถ้ากู้เฉพาะค่าครองชีพไม่ต้องกรอก

  2. ใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

  3. ใบแสดงผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 (ปริ้นท์ผ่านเว็บไซด์ สวท.)

    นักศึกษาที่ออกฝึกงาน / ฝึกสหกิจ / ฝึกสอน ให้เตรียมเอกสารตามข้อ 1 – 5

     พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา และแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2560 มาด้วย

เขียนลำดับของตนเองด้านบนเอกสารที่จะส่งทุกฉบับ

เฉพาะนักศึกษาที่เรียนคณะบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ) ในภาคเรียนที่ 2 มีกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ 25,000 บาท

   ฉะนั้น จึงขอให้นักศึกษาเตรียมเงินมาชำระเพิ่มในวันที่เซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ด้วย

   ตัวอย่างเช่น นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นเงิน 35,000 บาท ได้กู้ 25,000 บาท จะต้องเตรียมเงินมาชำระเพิ่ม 10,000 บาท