«

»

ส.ค. 14

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2561 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน

ประจำปีการศึกษา 2561  (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ตามกำหนดการที่แจ้งในตารางนี้

กยศ.รายเก่า
ลักษณะที่ 1 (กยศ.รายใหม่)
ลักษณะที่ 2 (กรอ.)

ดูรายชื่อและจำลำดับที่ของตนเองด้วย

ถ้าไม่มาเข้าร่วมจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์ขอกู้ยืม
**กองพัฒนานักศึกษาได้ทำหนังสือขอเวลาเรียนส่งให้ทางคณะของนักศึกษาแล้ว**
ขอความกรุณามาให้ตรงเวลา

**หมายเหตุ**   ให้นักศึกษาสอบถามบิดา มารดาหรือผู้อุปการะ ว่าสะดวกจะไปเซ็นสัญญาที่ไหน

โดยให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ให้บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ นำสัญญากู้ยืมเงินไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตตามทะเบียนบ้านของตนเอง

2. ให้บิดา มารดา หรือผู้อุปการะนำสัญญากู้ยืมเงินมาเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจกใบกำหนดส่งเอกสาร

3. ในวันปฐมนิเทศธนาคารกรุงไทยสาขารังสิต-นครนายก คลอง6 จะมาให้บริการเปิดบัญชีให้แก่ผู้กู้รายใหม่

ถ้านักศึกษาต้องการจะเปิดบัญชีให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย