«

»

ม.ค. 14

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 กลุ่มนานาชาติ

 (เฉพาะที่มาเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 2/2561 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ถ้านักศึกษาไม่มีรายชื่อผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้รีบ

ติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

ถ้าหลังจากนี้ไม่มาติดต่อนักศึกษาจะถูกถอนชื่อ

และต้องชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท เอง

ดูรายชื่อ

ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2561 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ได้ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562