«

»

ม.ค. 14

เข้าร่วมโครงการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง”

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 08.30 – 16.30 น.

เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดังรายชื่อต่อไปนี้

ดูรายชื่อ

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนเข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอเวลาเรียนให้แก่นักศึกษาแล้ว

(การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิจารณาการอนุมัติให้กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2563)