«

»

ส.ค. 06

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน

ประจำปีการศึกษา 2562 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ดูรายชื่อและจำลำดับที่ของตนเอง

กยศ.รายเก่าย้ายสถานศึกษา

ลักษณะที่ 1 (กยศ.รายใหม่)

ลักษณะที่ 2 (กรอ.)

ถ้าไม่มาเข้าร่วมจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิไม่ประสงค์ขอกู้ยืม

**กองพัฒนานักศึกษาได้ทำหนังสือขอเวลาเรียนส่งให้ทางคณะของนักศึกษาแล้ว**

ขอความกรุณามาให้ตรงเวลา

**หมายเหตุ** ให้นักศึกษาสอบถามบิดา มารดาหรือผู้อุปการะ ว่าสะดวกจะไปเซ็นสัญญาที่ไหน

                   โดยให้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

             1 ให้บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ นำสัญญากู้ยืมเงินไปเซ็นต่อหน้านายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตตามทะเบียนบ้านของตนเอง

             2 ให้บิดา มารดา หรือผู้อุปการะนำสัญญากู้ยืมเงินมาเซ็นสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแจกใบกำหนดส่งเอกสาร

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ในวันปฐมนิเทศธนาคารกรุงไทยสาขารังสิต-นครนายก คลอง 6 จะมาให้บริการเปิดบัญชี
ให้แก่ผู้กู้รายใหม่ ถ้านักศึกษาต้องการจะเปิดบัญชีให้นำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย

(บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ ไม่ต้องมาในวันปฐมนิเทศ)