«

»

ส.ค. 13

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระ ค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 กองทุนกยศ. และกรอ. (นานาชาติ)

ประกาศรายชื่อที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

กองทุนกยศ. และกรอ. (นานาชาติ)

 (เฉพาะที่มาเซ็นแบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 1/2562 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

ถ้านักศึกษาไม่มีรายชื่อผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้รีบ

ติดต่อที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา

ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

ถ้าหลังจากนี้ไม่มาติดต่อนักศึกษาจะถูกถอนชื่อ

และต้องชำระเงินค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เป็นเงิน 1,000 บาทเอง

ดูรายชื่อ

ขั้นตอนการกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2562 สิ้นสุดแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

ได้ประมาณเดือนกันยายน 2562