ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
DSS

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลิต
และพัฒนากำลังคน บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคมฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข็มแข็ง สนองตอบความต้องการของชุมชน
และสังคมโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษได้เชื่อมโยงกับภาคการผลิตอุตสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาที่เปิดสอนสามารถตอบสนองการผลิตกำลังคน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างครบถ้วน
อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลาสติกและสิ่งทองานออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร สถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
การแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจ ศิลปกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม และพัฒนา
ครูอาชีวศึกษา เป็นต้น ปัจจุบันนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วมหาวิทยาลัยฯ ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาประเทศ
ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยฯ ได้ใช้ศักยภาพ และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อตอบ
สนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ให้มีความแข็งแกร่งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยั่งยืน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญกับกการอนุรักษ์
สืบทอดศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ
ยังสามารถเป็นศูนย์กลางของชุมชน ประสานภารกิจและเอื้อประโยชน์ สร้างสรรค์ความเจริญ ให้ท้องถิ่น
กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาพิการ ของมหาวิทยาลัยฯ
มีเจ้าหน้าที่ ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้พิการในทุก ๆ ด้านที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของตนเองโดยผ่านการช่วยเหลือ ของศูนย์ดังกล่าว
เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กว้างขว้างขึ้นและให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และไม่จำกัดเฉพาะนักศึกษาปกติเท่านั้น

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักศึกษาผู้ที่มีความพิการของมหาวิทยาลัยฯ
2. เพื่อเป็นศูนย์ประสานและอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนและการดำเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาพิการ
3. เพื่อเป็นหน่วยงานติดต่อประสานงานด้านนักศึกษาผู้พิการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 

การจัดบริการของศูนย์บริการนักศึกษาพิการดำเนินการโดยมีการกำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี
และมีการจัดบริการนักศึกษาพิการดังนี้

1.จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครนักศึกษาพิการ ประจำปี
2. จัดทำสำรวจนักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 1

3. ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาพิการที่มีความประสงค์ของรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ
4. จัดทำสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักศึกษาผู้พิการ
5. ศูนย์ทำหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการของมหาวิทยาลัยฯ
ในเรื่องต่างๆ
6. งานบริการให้คำปรึกษา
7.ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาผู้พิการของมหาวิทยาลัยฯ


คุณสมบัติของนิสิตนักศึกษาพิการ

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรี
3. ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับ    คนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน
หลักฐานประกอบการสมัคร

1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ
2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ / สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ
3.ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน
4. สำเนาบัตรนักศึกษา
สถานที่ดำเนินงาน

ห้อง Student
Service Center ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 –16.30 น. เบอร์โทรศัพท์ 02-549-3677
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์      นายไพรัช  เถื่อนประดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

ใส่ความเห็น