โครงการประกวดคำขวัญ และออกแบบโปสเตอร์

รายละเอียดการประกวดคำขวัญ

วิธีการส่งคำขวัญเข้าร่วมประกวด

ผู้สนใจสามารถ คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

– ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัย (ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ

และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย (รางวัลละ 500 บาท 3 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขผู้สมัครประกวดคำขวัญรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

• คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อความหมายข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

• เป็นข้อความที่สั้น กะทัดรัด เหมาะสม สื่อความหมายที่ชัดเจนมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นคำคล้องจอง ง่ายต่อการจดจำ จำนวนไม่เกิน
24 พยางค์ โดยมีคำว่า “ราชมงคลธัญบุรี”

• เป็นคำขวัญที่ผู้ส่งเข้าประกวดแต่งขึ้นเอง และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ห้ามคัดลอกข้อความคำขวัญของผู้อื่นมาส่ง
กรณีมีการฟ้องร้องการละเมิด ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

• ส่งได้มากกว่า 1 คำขวัญ แต่มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น

• คำขวัญที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณะกรรมการมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานในโปสเตอร์และเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด
เพื่อเป็นการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเป็นการประกาศเกียรติคุณของเจ้าของผลงาน

• กำหนดส่งผลงานได้ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2549 4010 , 0 2549 3676

++++++++++++++++++++++++

รายละเอียดการประกวดโปสเตอร์

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ผู้สนใจสามารถ คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร

-ขอรับใบสมัครได้ที่ฝ่ายสุขภาพและอนามัย (ห้องพยาบาล) ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ

และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รางวัลการประกวด

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย (รางวัลละ 1,000 บาท 3 รางวัล) พร้อมเกียรติบัตร

เงื่อนไขผู้สมัคร

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องสื่อความหมายหรือมีข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

– ออกแบบโปสเตอร์ขนาด 17 นิ้ว x 24 นิ้ว พร้อมทั้งชิ้นงาน บรรจุในแผ่นซีดีเป็น ไฟล์ jpg. และ Ai (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 Dpi.)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพกราฟฟิค ภาพถ่าย หรือภาพวาด ไม่จำกัดโปรแกรมและเทคนิคการออกแบบ

– ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวด และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน กรณีมีการฟ้องร้องการละเมิด
ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

– ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล เท่านั้น

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งสามารถ
นำมาจัดทำซ้ำ ปรับปรุง และเผยแพร่สู่สาธารณะได้ รวมทั้งคณะกรรมการมีสิทธิ์ ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ผลงานในโปสเตอร์
และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด เพื่อเป็นการเผยแพร่รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
และเป็นการประกาศเกียรติคุณของเจ้าของผลงาน

– กำหนดส่งผลงานได้ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2549 4010 , 0 2549 3676

+++++++++++++++++++++++++

 

โครงการส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา

  การประกวดคาขวัญรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย หัวข้อ “มทร.ร …

View page »

ใส่ความเห็น