Category Archive: ข่าวสุขภาพและอนามัย

มี.ค. 05

ตรวจคัดกรองผู้ป่วยระวัง(COVID-19) ในโครงการธัญบุรีจิตอาสาร่วมใจผลิตแจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

Share

Continue reading »

มี.ค. 03

ตรวจคัดกรองผู้ป่วยเฝ้าระวัง (COVID-19) ในโครงการ Business Day

Share

Continue reading »

ก.พ. 28

ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดCOVID-19

Share

ก.พ. 28

ยิ่งรู้ก่อน ! ลอดการแพร่เชื้อ! เช็กอาการตามนี้

Share

Continue reading »

ก.พ. 27

คัดกรองเพื่อเฝ้าระวังการระบาดไวรัส COVID-19 ในโครงการปัจฉิมนิเทศส่งดาวสู่ฟ้าอำลา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

Share

Continue reading »

ม.ค. 27

ประกาศ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโร่น่า

Share

Continue reading »

มี.ค. 11

การให้บริการสถานพยาบาลช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา

Share

Continue reading »