Category Archive: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2563

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2563

ก.ย. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๓๖ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ย. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒๗ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ย. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 25

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 17

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 17

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโช๊คบานประตูกระจก จำนวน ๗ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำโล่ จำนวน ๑๕ อัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

Fetch more items