Category Archive: ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2564

ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2564

มี.ค. 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

มี.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าประปา จำนวน ๒๐ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

มี.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

มี.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ก.พ. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ม.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๓ ป้าย (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ธ.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ธ.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน ๒ เที่ยว (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ธ.ค. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน ๒๑๐ เล่ม (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ธ.ค. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน ๑ ห้อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

Fetch more items