Category Archive: ข่าวศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

ข่าวศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

ก.พ. 05

สถิตเดือนมกราคม 2563 การใช้บริการศูนย์บริการนักศึกษาพิการ(DSS)

Share

Continue reading »

ม.ค. 02

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษาพิการ

Share

ก.ค. 20

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

Share

Continue reading »

ธ.ค. 23

นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาและมีความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

Share

Continue reading »

มิ.ย. 18

เงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

Share

Continue reading »

พ.ย. 13

ประกาศ นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Share

Continue reading »