เม.ย. 05

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

Read the rest of this entry »

มี.ค. 01

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

ก.พ. 21

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฏีใหม่

Read the rest of this entry »

ก.พ. 18

โครงการ “สัมมนาทบทวนและกำหนดนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา”

Read the rest of this entry »

ก.พ. 08

กิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

Read the rest of this entry »

ม.ค. 27

รายชื่อผู้ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2


ม.ค. 24

รศ.นพ.นิยม ละออปักษิณ และตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางปะกอก 8 มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จำนวน 5,000 โดส

ธ.ค. 27

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2564

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 27

รายชื่อผู้ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ธ.ค. 20

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

Fetch more items