«

»

ส.ค. 15

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2564 ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งลักษณะที่ 1 และ 2  ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี้

  1. ให้นักศึกษาเข้าไปที่ระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันสิทธิขอส่วนลดค่าเทอมและปริ้นใบแจ้งยอดชำระเงิน (คู่มือการการยืนยันสิทธิ)

  2. จัดทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (ตามจำนวนเงินที่ได้รับส่วนลด)  (ตัวอย่าง)

  3. เอกสารที่ต้องเตรียมส่ง (ดูรายละเอียด)

  4. ให้นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดมาส่งที่กล่องรับเอกสารใต้ตึก สวท. หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน

     มาตามที่อยู่  ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                         39 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (งานกองทุนกู้ยืม)

                         หากดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามารถส่งได้เลย

** หลังจากตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีแก้ไขมหาวิทยาลัยจะแจ้งทาง e-mail ของนักศึกษา**

(ตาม e-mail ที่ปรากฏอยู่ในแบบยืนยันการเบิกเงิน)