«

»

ส.ค. 15

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2564 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 1

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติ (ดาวน์โหลด)

นักศึกษาที่มีรายชื่อทุกคนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

**ให้นักศึกษาเข้าไปที่ระบบทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันสิทธิขอส่วนลดค่าเทอมและปริ้นใบแจ้งยอดการชำระเงิน / capture หน้าจอที่ท่านได้รับเงินคืน

(คู่มือการยืนยันสิทธิ)

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบัญชีออมทรัพย์ (ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น)

       1.1 ผู้กู้ยืมรายใหม่ ให้ดาวน์โหลด ใบแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ        ปริ้น  1  ฉบับ

เขียนชื่อ นามสกุลของผู้กู้ยืม ตรงช่องเรียน……… พร้อมบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมไปเปิดบัญชีที่
ธนาคารกรุงไทยสาขาไหนก็ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

       1.2 ผู้กู้ยืมรายเก่า ให้ใช้บัญชีธนาคารเดิม แต่ให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมใช้งานหรือไม่

                     (ถ้าบัญชีถูกปิดการใช้งาน ให้นักศึกษาไปเปิดบัญชีให้เรียบร้อยโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีเอง) และถ้าบัญชีเดิมเป็นธนาคารอิสลามให้เปิดบัญชีใหม่

ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาบันทึกสัญญาผ่านระบบ DSL หรือ กยศ.connect                       ปริ้น  2  ชุด

ตัวอย่างการบันทึกสัญญา

ขั้นตอนที่ 3 รอมหาวิทยาลัยดำเนินบันทึกค่าเล่าเรียนตามที่ลงทะเบียนจริง

ขั้นตอนที่ 4 ให้นักศึกษาบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมผ่านระบบ DSL หรือ กยศ.connect             ปริ้น  2  ชุด

ตัวอย่างการบันทึกแบบยืนยันการเบิกเงิน

ขั้นตอนที่ 5 เอกสารที่ต้องเตรียมส่งให้มหาวิทยาลัย มีดังนี้ (ดาวน์โหลด)


สำหรับผู้ที่ไม่มีประกาศรายชื่อ
ให้นักศึกษาแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมในระบบ กยศ.
หากแก้ไขแล้วให้รอมหาวิทยาลัยตรวจสอบเพื่อส่งให้กองทุนพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ ถ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้ดูประกาศรอบต่อไปในวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ทาง www.sd.rmutt.ac.th