«

»

พ.ย. 13

ประกาศ นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ที่มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

หลักฐานที่ต้องเตรียมในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการ (คลิกโหลดเอกสาร)

ในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2556 จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าลงทะเบียน/ใบเสร็จ จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ/สมุดประจำตัวคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ

การจัดส่งเอกสารดังกล่าว ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3677

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS
กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 
02-549-3677

+++++++++++++++++++++++++++++++++