«

»

มี.ค. 11

การให้บริการสถานพยาบาลช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา

การให้บริการสถานพยาบาลช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา

เพื่อให้การให้บริการของสถานพยาบาล ซึ่งเป็นสวัสดิการของนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง กองพัฒนานักศึกษา จึงขอแจ้งการให้บริการสถานพยาบาล ในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยสถานพยาบาล ยังคงเปิดให้บริการในวันปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) เป็นประจำทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โดยมีพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้ให้บริการ (งดการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์)

ประเภทของการให้บริการ มีดังต่อไปนี้

– การให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

– จ่ายยา ทำแผลทุกชนิด ตัดไหม ฯลฯ

– การให้บริการยาและเวชภัณฑ์ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร เพื่อใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

– การให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน

– การให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ

หมายเหตุ : ช่วงระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 8 เมษายน 2557 สถานพยาบาลจะไม่มีพยาบาลวิชาชีพประจำ เนื่องจากเข้ารับการรักษาพยาบาลเพื่อสุขภาพ ดังนั้น จึงของดการให้บริการจ่ายยาปฏิชีวนะ เพื่อมิให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผู้มาขอรับบริการ ในช่วงระหว่างที่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพ แต่ยังคงให้บริการยาสามัญประจำบ้านได้ ส่วนการบริการอื่นๆ ยังคงให้บริการตามปกติ

 

 

ฝ่ายสุขภาพและอนามัย
กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี