«

»

เม.ย. 08

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2558

ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ โอนย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2558 ชั้นปีที่ 1-5
ชายและหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและ แบบรายงานตัว นศท.
(แบบ รด.1 และ แบบ รด.2) ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4
อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
พร้อมนำใบสมัครให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมในการสมัครเรียนให้เรียบร้อย

ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

เตรียมเอกสารและหลักฐานดังนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร ต้องระบุว่า “สำเร็จการฝึกวิชาทหาร” รับรองโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

2.รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 2 รูป

3.สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 2 ฉบับ

4.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร   จำนวน 2 ฉบับ

5.หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริงที่รับรองโดย ศูนย์การกำลังสำรอง หรือ ศูนย์การฝึก นศท.มทบ หรือหน่วยฝึก นศท.จทบ. หน่วยเดิม

6.สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) ถ้ามี

7.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ถ้ามี

 

ประเภท /เลื่อนชั้น /ซ้ำชั้น /รอรับสิทธิ์ ในสถานศึกษาแห่งเดิม

นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้นปีที่ 2 – 5 (ชาย,หญิง) ขอรับเอกสารแบบรายงานตัว นศท. (แบบ รด.2)
ได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) (พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามให้คำยินยอมในแบบ รด.2 ให้เรียบร้อย)

ยื่นใบแบบรายงานตัวได้ที่ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

 

เตรียมเอกสารและหลักฐานดังนี้

1.รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร ขนาด 3 x 4 ซม.  จำนวน 1 รูป

2.หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ ฉบับจริง (กรณีขอรอรับสิทธิ์)

 

ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร วีณา อยู่ในวงษ์

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

เบอร์โทร 0 2549 3674 ,มือถือ 0 86903 6802