«

»

ก.ค. 20

ขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นักศึกษาพิการที่กำลังศึกษาและมีความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา

สำหรับนักศึกษาพิการ ในระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

1. เป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. ไม่เคยได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับปริญญาตรีมาก่อน และไม่ศึกษาเป็นปริญญาใบที่ 2

เอกสารประกอบการขอรับทุน

1. แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนฯ   คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

2. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (พร้อมรับรองสำเนา)

3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน หรือสำเนาใบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (พร้อมรับรองสำเนา)

4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)

5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (พร้อมรับรองสำเนา)

ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา

และติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายไพรัช เถื่อนประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 2549 3677

มือถือ 08 7077 2720