«

»

ต.ค. 22

ประกาศ แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อนักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศเรื่อง แจ้งเลื่อนวันประกาศรายชื่อนักศึกษา

ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา

ไปเป็นวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เนื่องจากกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณา

ทั้งนี้ ให้ติดตามการประกาศรายชื่อทาง www.sd.rmutt.ac.th

 

ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘