«

»

พ.ค. 03

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นผู้รับเครื่องราช เชิญวางบนพานหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว