«

»

พ.ค. 04

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

วันพุธที่  2 พฤษภาคม 2561 เวลา  09.30 -15.00 น.
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย และห้องประชุมมังคลอุบล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี