«

»

พ.ค. 30

ภาพโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ภาพบรรยากาศ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

24-27 พฤษภาคม 2561
ณ บ้านบึงกาสาม หมู่ 7
ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

« 1 ของ 6 »