«

»

มิ.ย. 25

โครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา ประจำปีการศึกษา2560

ครงการค่ายราชมงคลอาสาพัฒนา

ก่อสร้างอาคาร ราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ
ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมปงสปือ จ.กัมปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 21 มิถุนายน 2561

« 1 ของ 2 »