«

»

มิ.ย. 29

โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 2

ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ร่วมกับ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล ระยะที่ 2 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
ณ ห้องวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

« 1 ของ 2 »