«

»

ก.พ. 11

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่มีรายชื่อ คือ ผู้ที่ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับทางมหาวิทยาลัย (รอบที่ 2)

และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คำแนะนำการปฏิบัติในวันทำการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหาร

  1. นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อของตนเอง ณ อำเภอตามภูมิลำเนาทหาร ช่วงเดือน มีนาคม หากไม่มีรายชื่อให้รีบประสานฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา อาคาร สวท.ทันที

  2. ผู้ที่ขอผ่อนผัน ต้องไปแสดงตนต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ฯ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในหมายเรียกของนายอำเภอ (แบบ สด.35) และต้องไปถึงสถานที่ตรวจเลือกฯ ก่อนเวลา 07.00 น.

  3. การยื่นเอกสารขอผ่อนผันฯ กับสถานศึกษา ยื่นเพียงครั้งเดียว แต่ต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียกในวันตรวจเลือกฯ ทุกปี และอยู่จนกว่าการตรวจเลือกแล้วเสร็จ (จะได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) และหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จากคณะกรรมการตรวจเลือกฯ เพื่อให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในปีต่อไป

  4. สิทธิการผ่อนผันจะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ขอผ่อนผันสำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

,2.ผู้ขอผ่อนผันมีอายุ 26 ปี (ข้อ 1-2 แล้วแต่ข้อใดข้อหนึ่งเข้าหลักเกณฑ์ก่อน),3.ผู้ขอผ่อนผันเปลี่ยนสถานศึกษา

  1. สำหรับผู้ที่ต้องการสละสิทธิจากการผ่อนผัน ให้ไปยื่นคำร้องที่โต๊ะรับคำร้อง ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจเลือกฯได้แจ้งให้ทราบในวันตรวจเลือก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการและสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โทร  0 2549 3674