«

»

มี.ค. 15

กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 พื้นที่บริเวณบ่อบําบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี