«

»

มี.ค. 15

กิจกรรมนักศึกษาเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กิจกรรมนักศึกษาเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ
ี