«

»

มี.ค. 27

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม) ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562 (เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

ประกาศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลักษณะที่ 1 (กยศ.) และ ลักษณะที่ 2 (กรอ.เดิม)

ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2562

(เฉพาะรายเก่าในมหาวิทยาลัย)

ให้ผู้กู้ยืมเตรียมเอกสารดังนี้

1. แบบคำยืนยันขอกู้ยืมผ่านระบบ e-studentloan ภาคเรียนที่ 1/2562       1 ฉบับ              
2. หนังสือแสดงความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลด)                        1  ฉบับ
3. ใบแสดงผลการเรียน (ปริ้นภาพรวมทุกเทอม)
4. หลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา รวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง
    (ปริ้นจากระบบบันทึกกิจกรรมทาง www.sap2.rmutt.ac.th  และ
      พิจารณากิจกรรมจิตอาสาระหว่างเดือนธันวาคม 2561 – มิถุนายน 2562)                
5. หลักฐานแสดงรายได้ครอบครัว (บิดาและมารดา) ของผู้กู้ยืมฯ
     ทั้งนี้หนังสือรับรองรายได้ที่ใช้ให้ดูจากอาชีพ ดังนี้   
     5.1 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริษัท/หน่วยงาน ห้างร้านต่างๆ 
            (ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 60 วัน หรือสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุดออกให้โดยหน่วยงานที่สังกัด) ใช้ฉบับจริง
     5.2 รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร/ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวอื่นๆ หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ
           (ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (ดาวน์โหลด) รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และลงนามรับรองสำเนา) สำเนาบัตรห้ามหมดอายุ
     ** การรับรองรายได้ครอบครัว ต้องรับรองรายได้ทั้งบิดาและมารดา
          ในกรณีที่บิดาและมารดาไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรือเสียชีวิตให้รับรองรายได้เฉพาะบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ส่งเสียนักศึกษาเท่านั้น
    *** กรณีบิดาและมารดาแยกทางกัน  ให้แนบสำเนาใบหย่า
   *** กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต       ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร
         กรณีไม่มีใบหย่าและใบมรณบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว  (ดาวน์โหลด)  รับรองโดยข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐและลงนามรับรองสำเนาด้วย (ไม่รับบัตรหมดอายุ)

ขอให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และดูประกาศกำหนดการส่งอีกครั้ง

ทาง www.sd.rmutt.ac.th

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562