ITA

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ขั้นพื้นฐานรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ (กพน.)
O1 โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษามีข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=5723
O2 ข้อมูลผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษามีข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่มีลักษณะงานและคุณสมัติเฉพาะตำแหน่งของผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=12714
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานกองพัฒนานักศึกษามีแผนปฏิบัติราชการ โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=469
O5 ข้อมูลการติดต่อกองพัฒนานักศึกษา มีข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน ที่ประกอบด้วย
1) ที่อยู่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อยู่ 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2) หมายเลขโทรศัพท์ 02-549-3672
3) หมายเลขโทรสาร 02-577-5010
4) www.rmutt.ac.th และ www.sd.rmutt.ac.th/ และ https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=630
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกองพัฒนานักศึกษามีข้อมูลกฎหมายต่างที่เกี่ยวกับหน่วยงาน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=9981 และ https://www.sd.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2020/06/Annual-budget-2563.pdf
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษามีข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับหน่วยงาน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.thและ https://th-th.facebook.com/SD.Rmutt
O8 Q&A
O9 Social Networkhttps://www.facebook.com/SD.Rmutt
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
O10 แผนการดำเนินงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษามีแผนการดำเนินงานประจำปี โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/Annual-budget-2565.pdf
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือนกองพัฒนานักศึกษามีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=11096
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีกองพัฒนานักศึกษามีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=11155
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษามีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
http://www.research.rmutt.ac.th/?cat=9925
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกองพัฒนานักศึกษามีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=12991
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกองพัฒนานักศึกษาข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ โดยเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=15145
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกองพัฒนานักศึกษารายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ โดยเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=11293
O17 E-Service
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีกองพัฒนานักศึกษามีแผนการใช้งบประมาณประจำปี 2563 โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=11096
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือนกองพัฒนานักศึกษามีรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็ปไซต์
https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=11155
O20 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือนกองพัฒนานักศึกษามีรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยประกาศเผยแพร่ทางเว็ปไซต์

https://www.sd.rmutt.ac.th/?page_id=11155
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุกองพัฒนานักศึกษา ไม่ได้รับมอบอำนาจให้จัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงิน 100,000.- บาท ทำให้ไม่มีการลงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุกองพัฒนานักศึกษาได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=307
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกองพัฒนานักศึกษาได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ปี 62 https://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=293 และ
ปี 63 https://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=301
O24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีกองพัฒนานักศึกษาได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?cat=293
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (ข้อมูลปี 62)กองพัฒนานักศึกษาได้รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ https://www.sd.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=504
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.6 การส่งเสริมความโปร่งใส
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O42 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน