ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

สรุปประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ งานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 256283.6 KB14
สรุปประเมินความพึงพอใจความต้องการในการให้บริการสถานการกีฬา ปีงบประมาณ 2562170.6 KB15
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 256283.0 KB13
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย ปีงบประมาณ 256288.9 KB13
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ปีการศึกษา 256282.6 KB19
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการวิชาทหาร ปีการศึกษา 256282.6 KB18
สรุปประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการงานทหาร ปีการศึกษา 256282.6 KB15