ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการสถานการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2564168.0 KB84
สรุปประเมินความพึงพอใจของการให้บริการ งานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 256283.6 KB782
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 256283.0 KB154
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพและอนามัย ปีงบประมาณ 256456.2 KB45
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ปีการศึกษา 256282.6 KB287
สรุปประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการวิชาทหาร ปีการศึกษา 256282.6 KB141
สรุปประเมินผลความพึงพอใจของการให้บริการงานทหาร ปีการศึกษา 256282.6 KB204
สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 256482.5 KB31