เกี่ยวกับกองพัฒนานักศึกษา

“กองพัฒนานักศึกษา” เดิมชื่อ กองบริการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานอธิการบดี เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
พ.ศ. 2518 ซึ่งต่อมาได้มี “พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2532” โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตราที่ 6
และมาตราที่ 7 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ คณะและวิทยาเขตในสังกัด เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา

ในปี พ.ศ. 2534 กองบริการได้ย้ายที่ทำงานจากเดิมที่ตึกสำนักงานอธิการบดี (เทเวศร์) 399 ถนนสามเสน เทเวศร์ ดุสิต กรุงเทพฯ มาอยู่ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถานที่ตั้ง 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนา  นักศึกษา และจัดบริการให้แก่นักศึกษา ในศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พร้อมทั้งประสานงานและส่งเสริมสนับสนุนด้านงานกิจการ-นักศึกษา หน่วยงานในสังกัดสถาบันฯ และหน่วยงานภายนอก

ต่อมาในปี 2550  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให่แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี  ออกเป็น 5 หน่วยงาน โดย “กองพัฒนานักศึกษา” เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ. 2548  ปัจจุบันมีบุคลากรประกอบด้วย  ข้าราชการครู 3 คนข้าราชการพลเรือน 15 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 24 คน  รวม 43 คน

ใส่ความเห็น