การจัดการความรู้KM.

คือ การนำเอาความรู้มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถนำมาเผยแพร่หรือนำกลับมาใช้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาองค์การให้มี
ความเจริญก้าวหน้าการจัดการความรู้มีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้มีการนำมาเผยแพร่หรือนำมาใช้พัฒนาองค์การอย่างจริงจัง จนกระทั่งปัจจุบันมีการนำเอาการจัดการความรู้
มาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความสำเร็จขององค์การ จึงมีการส่งเสริมให้ทำ KM กันอย่างแพร่หลาย

ปัจจัยความอยู่รอดขององค์การ
:: ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรž
:: นวัตกรรมที่นำมาช่วยในการทำงานž
:: ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรž
:: ความรวดเร็วในการทำงานและค่าใช้จ่ายในองค์การž
::  ผู้นำองค์การ

มีรูปแบบการทำงานที่ไม่เหมือนใคร สิ่งที่ต้องมีคือ วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นพาองค์การไปสู่เป้าหมายและพัฒนาให้ก้าวหน้า Download File

จัดทำโดย โดย คณะทำงานบริหารจัดการความรู้ (KM Team Work) กองพัฒนานักศึกษา

คณะทำงานKM

confabulation812 modification555 artiste803 indoctrinat …

View page »

KM.แยกตามฝ่าย

confabulation812 modification555 artiste803 indoctrinat …

View page »

สาระน่ารู้

confabulation812 modification555 artiste803 indoctrinat …

View page »

ใส่ความเห็น