ติดต่อเรา

กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

E-mail : sd@rmutt.ac.th

โทร 02-549-3672 โทรสาร.02-577-5010,02-549-3020

GPS: N 14 02.178 E 100 43.469

————————————

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • สารบรรณ 0 2549 3028
 • เลขานุการ,การเงิน 0 2549 3672
 • พัสดุ 0 2549 3673
 • ประกันคุณภาพ เว็บไซต์ 0 2549 3681

————————————

ฝ่ายบริการสวัสดิการนักศึกษา

 • กองทุน กยศ., กรอ 0 2549 3674 -75
 • ทุนให้เปล่า, ทุนยืมฉุกเฉิน 0 2549 3675
 • วิชาทหาร และผ่อนผันทหาร 0 2549 3674
 • ประกันอุบัติเเหตุนักศึกษา 0 2549 3022

————————————

ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

 • งานกีฬา 0 2549 3683
 • สงเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย  0 2549 3629
 • สนามกีฬากลาง 0 2549 3678
 • ยิมเนเซียม และศูนย์ออกกำลังกาย 0 2549 3687-88
 • สระว่ายน้ำ 0 2549 3689

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 • ติดตามผลและวิจัย 0 2549 3025
 • บริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 0 2549 3632
 • บริการจัดหางาน  0 2549 3025
 • แนาะแนวศึกษาต่อ มทร.ธัญบุรี 0 2549 3682
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น  0 2549 4030
 • บริการนักศึกษาพิการ 0 2549 3677

ฝ่ายสุขภาพและอนามัย

 •  บริการรักษาพยาบาล 0 2549 3626
 • งานบริการพยาบาลทั่วไป 0 2549 3676

ฝ่ายพัฒนาทักษะ วินัย และประการณ์นักศึกาษา

 • จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ,งานวินัย  0 2549 3027 ,025493023

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

 • โทร 0 549 4095-8 ,โทรสาร.0 549 4096

………………………………………………………………….

ใส่ความเห็น