↑ Return to Data Center

รายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ของสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุม_คณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ปี 2564

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_01_2564560.3 KB134
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_02_2564535.1 KB101
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_03_2564516.8 KB73
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_04_2564947.1 KB105
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_05_2564666.4 KB91

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ปี 2563

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_01_2563533.5 KB205
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_02_2563607.3 KB196
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_03_2563731.0 KB203
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_04_25631.3 MB350
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_05_25631.1 MB178
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_06_2563519.0 KB164
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_07_2563352.6 KB187
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_08_2563358.3 KB114
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_09_2563629.1 KB125
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่่_10_2563343.8 KB112

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ปี 2562

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_05_2562570.4 KB198
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_06_2562923.7 KB208
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_07_2562695.6 KB187
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_08_2562749.6 KB151
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_09_2562641.6 KB127
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_10_2562476.0 KB143
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_11_2562759.2 KB224
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_12_2562984.0 KB142

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ปี 2561

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_01_256175.8 KB388
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_02_256158.6 KB317
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_03_2561348.2 KB278
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_04_2561330.0 KB275
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_05_2561410.2 KB297
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_06_2561727.6 KB349
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_07_2561625.5 KB281
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_08_2561393.9 KB291
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_09_2561456.0 KB451
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_10_2561273.2 KB261
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_11_2561321.6 KB321

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ปี 2560

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_01_2560162.8 KB474
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_02_2560790.0 KB413
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_03_2560429.1 KB550
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_04_2560310.3 KB450
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_05_256098.6 KB391
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_07_256093.4 KB300
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_08_256043.6 KB340
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_10_2560101.2 KB331
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_11_25601.5 MB422
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_12_2560324.1 KB348

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา ปี 2559

รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_01_2559199.7 KB571
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_02_2559335.9 KB610
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_03_2559795.6 KB603
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_04_2559300.0 KB603
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_05_2559165.4 KB648
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_07_2559262.1 KB571
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_08_2559224.3 KB509
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_09_2559284.7 KB397
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_10_2559167.9 KB364
รายงานการประชุม_คณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษา_ครั้งที่_11_2559307.2 KB381

ใส่ความเห็น