หัวหน้าฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายสุพจน์ ลานนท์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

Up-Skills, Re-Skills ให้กับศิษย์เก่า
งานแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพสำหรับศิษย์เก่า
งานสำรวจความต้องการ บริการ รวบรวมจัดทำฐานข้อมูล
งานจัดทำพัฒนาสื่อและรูปแบบช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
งานเผยแพร่และจัดทำข้อมูลสนเทศ
งานจัดทำกิจกรรม โครงการ อบรม
โทร.02-549-4030