วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     กองพัฒนานักศึกษาเป็นมืออาชีพในการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติระดับสากล

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  2. จัดกิจกรรม บริการ และสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามความสนใจของนักศึกษา

  4. สร้างปฎิสัมพันธ์ศิษย์เก่าให้เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย

  5. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

  6. การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ คนดี – คนเก่ง

  2. การพัฒนาสถานภาพทางสังคม

  3. การสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา

ใส่ความเห็น