Tag Archive: การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

มี.ค. 24

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีนักศึกษาจับได้สลากแดง) ประจำปีการศึกษา 2559

Share

มี.ค. 24

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ (การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

Share

ก.ย. 01

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2558

Share