Category Archive: ข่าวกองทุน กยศ. กรอ.

ต.ค.
02

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2558(รายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่)

15092558

Share

ก.ย.
14

ประกาศรายชื่อนักศึกษากองทุน กรอ.ที่ผ่านการอนุมัติจากกองทุนให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1/2558

KLO22272558

Share

ส.ค.
31

ประกาศรายชื่อผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 (กองทุน กยศ.)

06082558+

Share

ก.พ.
23

ตัวอย่างบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา

kys19

Share