Category Archive: ข่าวกองทุน กยศ. กรอ.

ส.ค.
27

แจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1/2557

27082557

Share

ส.ค.
18

ประกาศรายชื่อผ่านการอนุมัติให้มีสิทธิกู้ยืมเงินต่อเนื่องกองทุน กรอ.1/2557(เฉพาะนักศึกษาปีที่ 2,3)

18082557

Share

ก.ค.
31

กำหนดการส่งแบบคำขอกู้ยืมและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

29

Share

ก.ค.
18

ประกาศรายชื่อและกำหนดการเซ็นแบบยืนยันฯ นักศึกษากองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2557(รายเก่าในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5)

18072557

Share

ก.ค.
15

กำหนดการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2557(ของนักศึกษากองทุน กรอ.รายเก่าในสถานศึกษา)

15072557

Share

พ.ย.
11

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2557 ( ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง )

11112556_1

Share

พ.ค.
01

ปฏิทินการดำเนินงานทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

10556

    Share