Category Archive: ข่าวกองทุน กยศ. กรอ.

ม.ค.
29

รายชื่อผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557( กยศ.และกรอ.)

27012558

Share

ม.ค.
23

รายชื่อการโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 คืนครั้งที่ 1

21012558

Share

ธ.ค.
24

กำหนดการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2/2557กองทุน กยศ. (นศ.ทุกชั้นปี)

24122557_2

Share

ธ.ค.
24

กำหนดการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินต่อเนื่องภาคเรียนที่ 2/2557กองทุน กรอ.(นศ.ชั้นปีที่ 1 – 3)

24122557_1

Share

ธ.ค.
23

กองทุน กยศ.และกรอ. รับสัญญาและแบบยืนยันจำนวนเงิน 1/2557 คืน

23122554

Share

ธ.ค.
09

นักศึกษากองทุน กยศ.รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 2/2557 คืน(เฉพาะนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2557 เท่านั้น)

4122557

Share

พ.ย.
11

ประกาศผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557(กลุ่มเปิดเทอมแบบเดิม)

11112557

Share

พ.ย.
05

กองทุน กรอ.รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2557 คืน

04112557_1

Share

พ.ย.
04

กองทุน กยศ. รับแบบยืนยันจำนวนเงินฯ ภาคเรียนที่ 1/2557 คืน

04112557

Share

ต.ค.
03

กำหนดการส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ต่อเนื่อง 2/2557เฉพาะนักศึกษากลุ่มภาคเรียนพิเศษ และเปิดเทอมแบบเดิม)

1102557

Share

Page 1 of 212