Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ย. 08

ยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ เป็นว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

พ.ย. 05

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

ก.ย. 20

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” (ทุนการศึกษาปีสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 2562

Share

ก.ย. 09

โครงการ”ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”

Share

Continue reading »

ก.ย. 06

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 30

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

ส.ค. 29

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์โปสเตอร์ ๔ สี, โล่รางวัล, จัดทำใบประกาศเกียรติคุณและ แฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน ๓ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเสาพุ่มพนมมาลา จำนวน ๑๘ อัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

ส.ค. 06

ศึกษาดูงานผู้บริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 5

Share

Continue reading »

ก.ค. 31

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share

Fetch more items