«

»

ส.ค. 23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

หมายเหตุ 

     1.  อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา

    2. ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

         และช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา